Commissie start online openbare raadpleging om standpunten van belanghebbenden te verzamelen over de toename van de klimaatambitie in de EU 2030

- Apr 07, 2020-

Bron: ec.europa.eu


Commission Launches Online Public Consultation To Gather Stakeholder Views On EU 2030 Climate Ambition Increase 8


De Comm issie nodigt alle belanghebbenden en burgers uit om hun mening te geven over de verhoging van de EU-klimaatambitie voor 2030 en over de actie en het beleidsontwerp dat nodig is voor een diepere vermindering van de broeikasgasemissies.


Als onderdeel van de Europese Green Deal zal de Commissie in september van dit jaar een alomvattend plan presenteren om de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 te verhogen. Het plan zal voorstellen om de huidige doelstelling van de EU voor 2030, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste -40%, te verhogen tot ten minste -50% en tot -55%, vergeleken met de emissieniveaus van 1990.


De Commissie zal ook voorstellen om de nieuwe doelstelling in EU-wetgeving om te zetten, eerst door een wijziging van de onlangs voorgestelde Europese klimaatwet, en later door sectorale wetgevingsvoorstellen.


De huidige doelstelling voor 2030 naar boven bijstellen is om de EU op een meer geleidelijke weg te zetten om haar doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2050 te verwezenlijken. Het helpt ook om de overgangsinspanningen vanaf nu tot 2050 te versnellen en te concentreren en de leidende rol van de EU bij het aanpakken van mondiale uitdagingen te waarborgen. .


Een grotere klimaatambitie vereist betrokkenheid en actie op het terrein van alle economische sectoren, burgers, autoriteiten en het maatschappelijk middenveld. Beleid moet op een verantwoorde manier worden ontworpen, rekening houdend met een sociaal evenwichtige, betaalbare, rechtvaardige en kennisgestuurde transitie.


Op basis van een uitgebreide effectbeoordeling en analyse van de nationale energie- en klimaatplannen wil het plan putten uit de opvattingen, meningen en bijdragen van een breed scala van belanghebbenden.


De 12 weken durende online openbare raadpleging nodigt uit tot bijdragen over de EU-klimaatambitie voor 2030 en over de sectorale en transversale maatregelen die nodig zijn om tot diepere emissiereducties te komen. Daarnaast vragen enkele meer technische vragen om advies over de specifieke EU-beleidsopzet. We verwelkomen ook input in de vorm van beknopte standpuntnota's, beleidsnota's, sectorale roadmaps en studies.

De online consultatie is 12 weken open van 31 maart tot 23 juni 2020.